Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Zakładu Komunalnego „PGM” www.pgm-chorzow.eu

Zakład Komunalny „PGM” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pgm-chorzow.eu

Data publikacji strony internetowej: 2016.12.15

Data aktualizacji strony internetowej: 2020.10.20

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów.

 

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym lub nie posiadają opisu treści. Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów.
 • Niektóre z dostępnych treści nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej.
 • Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.
 • Strona nie posiada możliwości odsłuchania jej zawartości.
 • Brak modułu wyszukiwania

 

Ułatwienia

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • Wersję kontrastową
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 • Dane kontaktowe
 • Formularz kontaktowy

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Data sporządzenia deklaracji:  30.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Tomasz Gierek, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 757 15 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Zakład Komunalny „PGM” Chorzów

Obecnie we wszystkich siedzibach ZK PGM w Chorzowie  :

 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • brak pętli indukcyjnych,
 • nie są emitowane informacje głosowe,
 • w budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie odczytywanym za pomocą dotyku, ani oznaczeń

 kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

 • nie ma toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (za wyjątkiem

siedziby głównej przy ul. Bałtyckiej 8).

 

Siedziba główna  przy ul. Bałtyckiej 8

Główne wejście do budynku znajduje się od strony ul. Bałtyckiej 8. Do budynku prowadzi poziome wejście. Punkt informacyjny znajduje się na wprost wejścia głównego do budynku, tam też możliwa jest obsługa petenta, po wcześniejszym przywołaniu pracownika odpowiedniego działu.

Z uwagi na brak windy w budynku pokoje na piętrach nie są dostępne dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Na parterze dostępna jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada własny parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym.

 

Siedziba przy ul. Kasprowicza 11

Lokale biurowe na parterze budynku mieszkalnego, z wejściem bezpośrednim z zewnątrz. Bariera architektoniczna w postaci schodów. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Można wejść z psem asystującym.

 

Siedziba przy ul. Karola Miarki 29b

Lokale biurowe na parterze budynku wielorodzinnego, z wejściem bezpośrednim z zewnątrz. Możliwe jest wejście do środka gdzie znajduje się punkt obsługi klienta. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Można wejść z psem asystującym.

 

Siedziba przy ul. Styczyńskiego 2

Lokale biurowe na parterze budynku wielorodzinnego, z wejściem bezpośrednim z zewnątrz. Możliwe jest wejście do środka gdzie znajduje się punkt obsługi klienta. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Można wejść z psem asystującym.

 

Siedziba przy ul. Chopina 11a

Lokale biurowe na poziomie parteru budynku mieszkalnego, do którego prowadzą schody wyposażone w podjazd. Wewnątrz klient obsługiwany jest w punkcie obsługi klienta. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Można wejść z psem asystującym.

 

Siedziba przy ul. Zawiszy Czarnego 3

Lokale biurowe na parterze budynku wielorodzinnego, z wejściem bezpośrednim z zewnątrz. Możliwe jest wejście do środka gdzie znajduje się punkt obsługi klienta. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Można wejść z psem asystującym.

 

Siedziba przy ul. Jubileuszowej 8

Lokale biurowe umiejscowione na I  piętrze pawilonu usługowo-handlowego. Bariera architektoniczna w postaci schodów. Brak windy lub innych urządzeń umożliwiających wejście osobom ze szczególnymi potrzebami. Brak miejsc parkingowych dla osób  z niepełnosprawnościami. Można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.