Ochrona danych osobowych

        Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie z siedzibą ul. Bałtycka 8 reprezentowany przez Dyrektora.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Mirosław Karwot, z którym Państwo możecie się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: lub pisemnie na adres naszej siedziby: 41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8.
3. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości prowadzenia przez Zakład Komunalny „PGM” w Chorzowie administrowania budynkami komunalnymi oraz innymi budynkami przekazanymi w zarząd, w tym pobieranie czynszów zgodnie zawartymi umowami najmu, wykonywania bieżącej konserwacji i napraw budynków i lokali oraz zapewnienie wykonawstwa remontów, a także wykonywanie innych zadań zleconych przez Gminę Chorzów.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • Statut Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 1.02.2018 r. poz. 686 załącznik do Uchwały Nr XLV/838/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 stycznia 2018 r.);
  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz.1875 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 121 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 459 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz. U. 2017 r. poz. 933 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 21 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1289);
  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 142 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. 2017 r. poz. 774 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.);
  • Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego;
  • Uchwały Rady Miasta Chorzów;
  • Umowy lub porozumienia łączące strony
5. Pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, lecz mogą być przekazane naszym podwykonawcom w celu realizacji zawartych umów.
6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych.
7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Państwo  prawo   do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Zgromadzone dane osobowe nie będą służyły do profilowania.
10. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.
11. W razie stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.